Tražilica

           REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO -BILOGORSKA ŽUPANIJA

              OPĆINA BEREK

                     Načelnik

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Berek (“Službeni glasnik Općine Berek” br. 1/13) te Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Berek (“Službeni glasnik Općine Berek” br. 02/2012) načelnik  raspisuje

 

N A T J E ČA J

za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora

 

1.Predmet zakupa je neuređeni poslovni prostor u vlasništvu Općine Berek,

- u sklopu Mjesnog doma u Kostanjevcu  , površine 37,5 m2 .

- u sklopu mjesnog doma u Šimljanici, površine 70 m2

- poslovni prostor veterinarske ambulante površine 58,30 m2

2. Poslovni prostor se daje u zakup u svrhu obavljanja prodaje prehrambenih proizvoda i robe široke potrošnje, veterinarskih usluga, poslovnog ureda.

3. Početna cijena mjesečnog zakupa iznosi 200,00 kuna plativo unaprijed za iznos mjesečne zakupnine.

4. Poslovni prostor se daje u zakup na 5 godina.

5. Poslovni prostor daje se u viđenom stanju, a ponuditelji su dužni dati izjavu kojom potvrđuju da su upoznati sa stanjem i površinom objekta za kojeg se natječu i da nemaju na istog nikakvih primjedbi.

6. Izabrani zakupnik je dužan, uz suglasnost zakupodavaca, o svom trošku urediti predmetni prostor, na temelju vjerodostojne dokumentacije napravit će se obračun, uz mogućnost priznavanja ulaganja kroz naplatu zakupnine. Povjerenstvo za upravljanje općinskom imovinom izvršiti će pregled i napraviti zapisnik o izvršenim ulaganjima.

7. Bez suglasnosti zakupodavaca zakupnik ne može činiti preinake poslovnog prostora kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled prostora.

8. Pored zakupnine zakupnik plaća i ostale troškove, pristojbe, poreze i naknade vezane za korištenje objekata (telefon, voda, struja, odvoz smeća, komunalna naknada i dr.).

9. Poslovni prostor se ne može dati u podzakup.

10. Ponuditelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 200,00 kn na žiro račun Općine Berek

broj HR1924020061801800003, s pozivom na broj HR68 7706 – OIB, svrha uplate: „Jamčevina“.

11. Natječaj je otvoren objavom na www.berek.hr službenoj starnici Općine Berek, a traje 8 dana. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 01.12.2015. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Berek, Berek 77. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

12. Pisane ponude na natječaj dostavljaju se neposredno u Jedinstveni upravni odjel Općine Berek ili poštom u zatvorenim omotnicama uz naznaku: “Ne otvaraj – natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora” na adresu: OPĆINA BEREK, Berek 77, 43 232 Berek,.

13. Uz ponudu se prilaže:

- zahtjev u kojem mora biti navedeno ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičku osobu), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta (za pravnu osobu), te naziv banke i broj računa radi povrata jamčevine;

- visinu ponuđene zakupnine;

- dokaz da je natjecatelj uplatio jamčevinu,

- presliku osobne iskaznice ukoliko je natjecatelj fizička osoba; te original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar (obrtnicu)

- izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar ili Izvatke iz sudskog registra ne starije od 30 (trideset) dana do dana podnošenja ponude;

- potvrdu porezne uprave o podmirenim poreznim obvezama i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje ne stariju od 30 (trideset) dana do dana podnošenja ponude;

- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju općih uvjeta zakupa propisanih Odlukom o zakupu poslovnog prostora, te izjavu da je upoznat sa stanjem prostora koji se daje u zakup;

- dokaz o podmirenju svih dospjelih obveza prema proračunu JLS i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

- pisanu izjavu ponuditelja o prihvaćanju svih pojedinačnih uvjeta zakupa utvrđenih u javnom natječaju za davanje u zakup poslovnog prostora.

14. Poslovni prostor može se pogledati po najavi i prethodnim dogovorom na tel. 043/548-017 ili 548-152 u radne dane u razdoblju dok je natječaj otvoren.

15. Zakupodavac zadržava pravo da u svakom trenutku, u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

16. Izabrani zakupnik je dužan sklopiti Ugovor o zakupu poslovnog prostora s Općinom Berek i preuzeti poslovni prostor najkasnije u roku od 15 dana računajući od dana primanja Odluke o odabiru, u protivnom smatra se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

 

 

 

Klasa: 372-03/16-01/01

Urbroj: 2123/02-02-16-1

U Bereku,04.01.2016 godine

                                                           Općinski načelnik

Mato Tonković, v.r.


Link za preuzimanje dokumenata.

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?