Tražilica

 PDF VERZIJA 

 


 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
Ministarstvo poduzetništva i obrta
 

 

 
KLASA: 311-01/15-01/30
URBROJ: 516-04-01/1-15-18
Zagreb, 31. srpnja 2015.
 
 
 
 
O B J A V LJ U J E
OTVORENI JAVNI POZIV
 

 

iz programa
„PODUZETNIČKI IMPULS“
Program poticanja poduzetništva i obrta za 2015. godinu
 

 

Prvo Programsko područje

AKTIVNOST: Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima

 

 
Datum objave: 31. srpanj 2015. godine

 
 
 
 
 
 
1.  PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA 
 
Predmet ovog Otvorenog javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava Ministarstva poduzetništva i obrta (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za aktivnost Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima.
 
Poziv se objavljuje u dnevnim novinama i na mrežnim stranicama Ministarstva (www.minpo.hr).  Prijave se zaprimaju od 01.09.2015. godine do 30.09.2015. godine(sukladno točki 8. ovog Otvorenog javnog poziva).
 
2. CILJEVI I PRIORITETI OTVORENOG JAVNOG POZIVA
 
Prioritet ovog Otvorenog javnog poziva je poticanje učenika na obrazovanje za rad u obrtničkim zanimanjima.
 
Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:
 

 • povećati interes mladih za obrazovanjem u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
 • usvajanje ključnih vještina i kompetencija u deficitarnim obrtničkim zanimanjima
 • osigurati kvalitetno obrazovane kadrove koji mogu potaknuti zapošljavanje i samozapošljavanje u obrtništvu.

 
3. IZNOS SREDSTAVA
 
Davatelj potpore je Ministarstvo poduzetništva i obrta.
 
U proračunu Ministarstva poduzetništva i obrta, na proračunskoj aktivnosti A817060 planirano je ukupno 9.000.000,00 kuna za dodjelu bespovratnih potpora temeljem ovog Otvorenog javnog poziva.
 
4. KORISNICI KOJIMA JE OTVORENI JAVNI POZIV NAMIJENJEN
 
Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je učenicima srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta.
 
 
UPUTE ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
 
5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
 
Prijavu mogu podnijeti: 
 
Učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta.
 
Učenici srednjih škola su prihvatljivi Podnositelji prijave po ovom Otvorenom javnom pozivu ukoliko:

 • su državljani Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske
 • imaju status redovitog učenika sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 – ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14)
 • imaju prosjek ocjena završnog razreda osnovne škole, odnosno prethodno završenog razreda srednje škole minimalno 2,50
 • savladavaju nastavni program u kojem se obrazuju bez ponavljanja razreda
 • se obrazuju u deficitarnim zanimanjima u sustavu vezanih obrta
 • nisu korisnici stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih izvora.

 
TABELARNI PRIKAZ UVJETA I DOKUMENTACIJE TEMELJEM KOJE SE DOKAZUJE ISPUNJENJE UVJETA

 

 

6. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI, PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
 
 
Prihvatljive aktivnosti su:
 

 • potpore se odobravaju za stipendiranje učenika koji se u školskoj godini 2015./2016. u srednjim školama obrazuju u zanimanjima u sustavu vezanih obrta iz Pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“, broj 42/08), koja su ovom Aktivnošću određena kao deficitarna: autolakirer, autolimar, automehatroničar, bravar, dimnjačar, elektroinstalater, fasader, galanterist,  instalater grijanja i klimatizacije, instalater kućnih instalacija, konobar, krojač, krovopokrivač, kuhar, mesar, pekar, plinoinstalater, slastičar, stolar, tesar i vodoinstalater.
 • potpora se može dodijeliti i za druga obrtnička zanimanja koja na svom području područna služba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odredi kao deficitarna.

 
 
Prihvatljivi troškovi su:
 

 • Sufinanciranje troškova stipendija učenicima koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima.

 
 

 1. IZNOSI, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

 

 Iznos potpore koji se može dodijeliti je 750,00 kuna po učeniku mjesečno, za školsku godinu 2015./16. (od 01.09.2015. do 31.08.2016. godine).
Intenzitet potpore je 100%, a sredstva za odobrene potpore isplaćuju se korisnicima u tri obroka:
I razdoblje: rujan - prosinac 2015. godine,
II razdoblje: siječanj 2016. godine,
III razdoblje: veljača – kolovoz 2016. godine.

 
Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju ove Aktivnosti.
Informacije o statusu raspoloživih sredstava objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva www.minpo.hr pod prečacem „Vodič za poduzetnike“ gdje će biti dostupne informacije o ukupnom iznosu svih odobrenih projektnih prijava te svih dodijeljenih bespovratnih potpora.
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA DODJELU BESPOVRATNE POTPORE

Prijava za dodjelu bespovratne potpore podnosi se putem pripadajućeg Prijavnog obrasca. Uz ispunjeni Prijavni obrazac obavezno se prilaže i tražena dokumentacija.
 
Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 01.09.2015. godine na adresu: 
 
MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA
„Prijava na Otvoreni javni poziv – Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB
 
Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu Podnositelja prijave s vidljivim datumom  predaje pošiljke u poštanski ured. Datum na vanjskoj omotnici smatrat će se trenutkom podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv.
Prijave poslane prije datuma otvaranja i nakon zatvaranja Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.
 
9. OBVEZNA DOKUMENTACIJA

 1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2015 za aktivnost „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“
 2. Skupna izjava STIPENDIRANJE/2015
 3. Preslika osobne iskaznice ili domovnice učenika/ce
 4. Dokument kojim se dokazuje upis u srednju školu koja izvodi programe za stjecanje zanimanja u sustavu vezanih obrta u školskoj godini 2015./2016., odnosno u određeni razred srednje škole (dokumentom se potvrđuje i status redovitog učenika i status učenika vezano uz neponavljanje razreda),  ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave
 5. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole, odnosno preslika svjedodžbe završnog razreda osnovne škole za učenike koji su upisali prvi razred srednje škole
 6. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave za 2014. godinu o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za sve članove kućanstva starije od 15 godina (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske potpore, isplaćene naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave
 7. Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave za 2014. godinu o prihodima ostvarenim samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i slično), ne starija od 30 dana od dana podnošenja prijave (ukoliko je primjenjivo)
 8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (ukoliko je primjenjivo)
 9. Dokaz o  posebnim obiteljskim prilikama – potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili preslika drugostupanjskog rješenja o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili potvrda o statusu djeteta zatočenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno izvadak iz matice umrlih za roditelja, dokaz o utvrđenom statusu težeg invaliditeta (80% i više), pravomoćno rješenje nadležnog Centra za socijalnu skrb i slično (ukoliko je primjenjivo)
 10. Preslika mišljenja Službe za profesionalno usmjeravanje ili preslika nalaza i mišljenja Centra za socijalnu skrb za učenike s teškoćama u razvoju ili invaliditetom (ukoliko je primjenjivo)
 11. Dokaz na temelju kojeg se ostvaruju bodovi vezani uz postignuća na natjecanjima (ukoliko je primjenjivo)
 12. Mišljenje područne službe Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vezano uz obrtnička zanimanja koja su na određenom području deficitarna, a nisu obuhvaćena ovom Aktivnošću, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave (ukoliko je primjenjivo)
 13. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa učenika/ce.


Obvezna dokumentacija za učenike korisnike stipendije za školsku godinu 2014./2015. koja je dodijeljena od strane područne obrtničke komore ili udruženja obrtnika (sufinancirano od strane MINPO-a):
 

 1. Ispunjeni Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2015 za aktivnost „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“
 2. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda srednje škole
 3. Preslika Ugovora o stipendiji za školsku godinu 2014./2015. sklopljenog s područnom obrtničkom komorom/udruženjem obrtnika
 4. Preslika dokumenta iz kojeg je vidljiv IBAN žiro-računa učenika/ce.


 
Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis Podnositelja prijave mora biti u originalu i ovjerena potpisom Podnositelja prijave. 
NAPOMENA: Nakon podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv, nije moguće izvršiti povrat predane dokumentacije, niti u originalu, niti u preslikama.
 
 
10. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORE
Sredstva se odobravaju korisnicima koji udovoljavaju administrativnim uvjetima za dodjelu potpore sukladno ostvarenim bodovima do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za ovu Aktivnost.
 
10.1. ADMINISTRATIVNA PROVJERA
 
Pristigle prijave provjeravat će se sukladno Obrascu za administrativnu provjeru i u slučaju bilo kojeg odgovora „NE“ bit će automatski odbačene te se neće uzimati u obzir za dodjelu potpore. U tom slučaju, Podnositelju prijave uputiti će se pisana obavijest o razlozima odbacivanja prijave u indikativnom roku od radnih 10 dana od datuma zaprimanja prijave.
 
OBRAZAC ZA ADMINISTRATIVNU PROVJERU

 

 

Podnositelj čija prijava bude odbačena u fazi administrativne provjere moći će ponovno podnijeti cjelokupnu prijavu. Takva prijava će se rješavati sukladno svim uvjetima i kriterijima ovog Otvorenog javnog poziva. 
Ministarstvo će na svojim mrežnim stranicama (www.minpo.hr) objaviti zatvaranje ovog Otvorenog javnog poziva po iskorištenju sredstava.
 
10.2. BODOVANJE
 

 1. MATERIJALNI STATUS
 1. Primanja po članu domaćinstva do 1.000,00 kuna mjesečno

30

 1. Primanja po članu domaćinstva od 1000,01 kuna do 1.500,00 kuna mjesečno

20

 1. Oba roditelja su nezaposleni i ne primaju naknadu

15

 1. Jedan roditelj je nezaposlen i ne prima naknadu

10

 1. USPJEH

(temeljem prosjeka ocjena završnog razreda u osnovnoškolskom obrazovanju za učenike upisane u 1. razred srednje škole, odnosno prosjeka ocjena u prethodnoj godini školovanja u srednjoj školi)

 1. 4,50 - 5,00

20

 1. 3,50 - 4,49

15

 1. 2,50 - 3,49

10

 1. NATJECANJA
 1. 1. Mjesto na međunarodnom natjecanju

10

 1. 2. Mjesto na međunarodnom natjecanju

5

 1. 3. Mjesto na međunarodnom natjecanju

2

 1. 1. Mjesto na državnom natjecanju

6

 1. 2. Mjesto na državnom natjecanju

3

 1. 3. Mjesto na državnom natjecanju

1

 1. POSEBNE OBITELJSKE PRILIKE
 1. Podnositelj prijave je dijete zatočenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida (80% i više) iz Domovinskog rata

20

 1. Podnositelj prijave je dijete bez oba roditelja

20

 1. Roditelj/skrbnik Podnositelja prijave je osoba s težim invaliditetom (80% i više) utvrđenim prema posebnom propisu

15

 1. Roditelj/skrbnik Podnositelja prijave je samohrani roditelj

(izuzev okolnosti pod 4.a) i 4.b))

10

 1. Podnositelj prijave je dijete hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

(izuzev okolnosti pod 4.a) i 4.b))

5

 1. DODATNI BODOVI
 1. Podnositelj prijave ima prebivalište u potpomognutom području jedinice lokalne samouprave (JLS):
  - I. skupina jedinica lokalne samouprave – manje od 50% prosjeka razvijenosti RH
  - II. skupina jedinica lokalne samouprave – 50%-75% prosjeka razvijenosti RH

 

 1. Podnositelj prijave je učenik/ca s teškoćama u razvoju ili invaliditetom

 
 
10
5
 
10

NAJVEĆI MOGUĆI BROJ BODOVA

136

 

 

 

 
 
 
Sve prijave koje su zadovoljile administrativnu provjeru boduju se sukladno navedenim kriterijima, a po završetku ovog postupka formira se bodovna lista.

Prijave učenika koji su bili korisnici stipendije u školskoj godini 2014./2015., koja je dodijeljena od strane područne obrtničke komore ili udruženja obrtnika (sufinancirano od strane MINPO-a) neće se bodovati, odnosno imat će pravo prvenstva ispred ostalih prijava (odnosi se na učenike 2. i 3. razreda školske godine 2015./2016. koji nastavljaju školovanje).

Bespovratna sredstva se odobravaju Podnositeljima prijave temeljem formirane bodovne liste, počevši s onima s najvećim brojem bodova do konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih sredstava namijenjenih za ovu Aktivnost. 
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima učenik/ca u težoj materijalnoj i socijalnoj situaciji, a ukoliko ovaj kriterij ne donese različit broj bodova, prednost ima učenik/ca više godine školovanja.
Odluku o korisnicima stipendije donosi Povjerenstvo za provedbu aktivnosti „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“ iz I. programskog područja Mikro i malo poduzetništvo i obrt „Poduzetničkog impulsa 2015.“ – Programa poticanja poduzetništva i obrta. 
 
11. OBVEZE KORISNIKA
Jedan potpisani primjerak Ugovora Korisnik je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od primitka istog. 
Ako korisnik ne dostavi potpisani Ugovor u ugovorenom roku smatrat će se da je odustao od dodijeljene bespovratne potpore.
Obveza korisnika kojem su dodijeljena bespovratna sredstva po ovoj Aktivnosti je da u roku od 30 dana od dana završetka školske godine Ministarstvu dostavi Izvještaj o provedbi Aktivnosti s pripadajućim dokazima o opravdanosti korištenja sredstava (svjedodžba). 
Zahtjev Korisnika za produljenje ugovorenog roka (najviše do 30 dana) za dostavu dokaza o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava Ministarstvu može se podnijeti najkasnije 30 dana prije isteka ugovorenog roka.
Korisnici bespovratne potpore potpisom Ugovora daju suglasnost da se u okviru promidžbenih aktivnosti programa „Poduzetnički impuls“ za 2015. godinu medijski prati provedba Aktivnosti putem koje su ostvarili bespovratna sredstva (intervju, snimanje i sl.). Korisnik svojim potpisom Ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka u kontekstu dodjele potpora.
 
 
 
 
12. NADZOR
U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava Ministarstvo poduzetništva i obrta je ovlašteno izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju na temelju koje je ostvarena potpora.
Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom te će ih se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva. 
Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodjeli bespovratne potpore, Prijavnim obrascem, ovim Otvorenim javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio ovog Otvorenog javnog poziva ili ne izvrše povrat neopravdano iskorištenih sredstava, dužni su izvršiti povrat neiskorištenih sredstava, a temeljem Ugovora o dodjeli bespovratne potpore koji je sklopljen sukladno ovom Otvorenom javnom pozivu.
 
 
13. INFORMACIJE I INDIKATIVNI VREMENSKI OKVIR

INDIKATIVNI VREMENSKI ROKOVI

1.

Pisana obavijest o odbacivanju prijave (Administrativna provjera)

u roku od 10 radnih dana od dana zaprimanja prijave

2.

Dostava Ugovora o dodjeli sredstava

u roku od 45 radnih dana od zaprimanja prijave

3.

Prihvaćanje Ugovora od strane korisnika

u roku od 15 dana od dana primitka potpisanog Ugovora

4.

Isplata bespovratnih sredstava

prva isplata u roku od 10 radnih dana od dana primitka potpisanog Ugovora od strane korisnika, druga isplata zaključno sa 28. veljače 2016. god.

5.

Dostava Izvještaja o provedbi Aktivnosti i dokaza o opravdanosti korištenja sredstava

u roku 30 dana od dana završetka školske godine

 
 
14. PRILOZI
Sastavni dijelovi ovog Otvorenog javnog poziva su:

 • Prijavni obrazac STIPENDIRANJE/2015
 • Obrazac Izvještaja o provedbi Aktivnosti
 • Obrazac Ugovora  o dodjeli bespovratnih sredstava
 • Skupna Izjava STIPENDIRANJE/2015.

 
15. ZAKLJUČNE ODREDBE
Ministarstvo poduzetništva i obrta zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Otvorenog javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune Otvorenog javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva poduzetništva i obrta (www.minpo.hr).
 


PRILOZI:
1. Javni poziv – Dopuna 14.09.2015
     - Dopune Javnog poziva označene su žutom bojom.

2. Javni poziv
3. Prijavni obrazac
4. Skupna izjava 
5. Obrazac izvještaja o provedbi
6. Ugovor o dodjeli bespovratne potpore

 

KONTAKTIRAJTE NAS

 

    +385 43 548 017

    +385 43 548 152 

 

   opcina@berek.hr

 

    Općina Berek

    Berek 77

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama:

ponedjeljak – petak / 07.00 -15.00 sati

KAKO DO NAS ?